VOP

Obchodné podmienky

Samson

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru od predávajúceho kupujúcemu
(ďalej v texte: dodávateľ spotrebiteľ) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.
Forma potvrdenia objednávky môže byť systémová (e-mailové potvrdenie objednávky
vygenerované cez web). Úkony nutné k potvrdeniu objednávky vykonáva dodávateľ po
overení dostupnosti tovaru a termínu jeho dodania. Dodávateľom potvrdená objednávka
(alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu
podmienok dohodnutých v čase potvrdenia – hlavne zmena obsahu objednávky (presná
špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany spotrebiteľa
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej
záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že dodávateľ
nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je
spotrebiteľ povinný uhradiť dodávateľovi škodu vzniknutú týmto konaním.
Dodávateľ uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade objednaní tovaru „na zákazku“,
ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so
zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Storno objednávky zo strany dodávateľa
Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa
už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa
tovaru, alebo sa zmenila jeho deklarovaná dostupnosť. Ak táto situácia nastane, dodávateľ
bude kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že
spotrebiteľ zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená
späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kúpna zmluva je uzatváraná pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internetový
obchod), preto má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V
takom prípade spotrebiteľ písomne kontaktuje dodávateľa a uvedie, že odstupuje od zmluvy
s uvedením identifikátora objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu (IBAN) pre
vrátenie peňazí.
Predmet (tovar) súvisiaci s odstúpením od zmluvy musí byť preukázateľne odoslaný
dodávateľovi najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonom určenej lehoty. V osobitných
prípadoch môže dodávateľ s prihliadnutím na okolnosti predĺžiť lehotu vrátenia, nie však
dlhšie ako 20 dní od prevzatia plnenia.
Vyššie uvedené ustanovenie zákona nemožno chápať ako „možnosť bezplatného
zapožičania tovaru“. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.
Ak to už nie je v plnom rozsahu možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo aj
minimálne opotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu
toho, čo už nemôže byť vydané v pôvodnom stave. Podľa zákona nie je možné vrátiť tovar
zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru, tovar
vyrobený na zákazku alebo personalizovaný tovar.
Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže dodávateľ uplatniť na spotrebiteľovi právo
na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Dodávateľ je v takom
prípade povinný vzniknutú škodu preukázať spotrebiteľovi – v takom prípade vracia
dodávateľ iba takto zníženú kúpnu cenu.
Kúpna cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, môže byť zo strany dodávateľa znížená o
svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a
podobne).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade objednávok na dodávku tovaru
zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru
vyrobeného na objednávku alebo personalizovaného tovaru (napr. odev na mieru).

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Ak spĺňate zákonné podmienky pre vrátenie tovaru (viď bod 3.) pošlite tovar vami zvoleným
prepravcom na spiatočnú adresu dodávateľa.
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v
akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte daňový doklad o kúpe. Na zabalenie
zásielky použite obalový materiál zodpovedajúci povahe výrobku tak, aby nemohlo počas
prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.
Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (IBAN –
nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade
vrátenia tovaru bude vrátená suma za objednávku znížená o prepravné náklady.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a
prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 15
pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
Ak objednávka obsahuje aspoň jeden produkt vyrábaný na zákazku alebo mieru postavy,
môže byť dodacia lehota dlhšia, upresnená následnou komunikáciou dodávateľa so
spotrebiteľom. Doba dodania pri produktoch vyrábaných na zákazku (prípadne na mieru
postavy) je primárne závislá od aktuálneho stavu všetkých objenávok smerovaných na
výrobcu a jeho kapacitných možností. Preto odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis
(viď menu hore) a vzájomne si upresniť realizovateľný termín dodania.
Ak objednávka obsahuje aspoň jeden produkt vyrábaný na mieru postavy, dodacia doba
celej objednávky sa počíta od zaslania mier postavy zo strany spotrebiteľa, ktoré sú
požadované v sprievodnom texte pri konkrétnom produkte.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa
považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu doručenia
zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (slúžiaci zároveň ako
záručný list) a návod na používanie a údržbu výrobku. Náklady na dopravu tovaru
rozlišujeme podľa spôsobu dodania, ktorý si určuje spotrebiteľ pri zadávaní objednávky.

Ceny

Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom, resp. cenami uvedenými na stránke
internetového obchodu. Ceny sa môžu meniť len na základe zmien denných kurzov,
nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.
Ak by došlo k zmene ceny tovaru po odoslaní objednávky, bude zákazník kontaktovaný zo
strany dodávateľa na odsúhlasenie novej ceny.

Možnosti platieb

platba prevodom na bankový účet dodávateľa,
platba na dobierku

Spôsob dodania tovaru

Balík – kuriérská spoločnosť GLS. Poštovné je závislé od celkovej hmotnosti objednaného
tovaru (balíka). Cena poštovného (dopravy) je zobrazená v priebehu vytvárania objednávky.
Pokiaľ v čase doručovania nebude objednávajúci zastihnutý na dodacej adrese, dostane do
poštovej schránky oznámenie o doručovaní zásielky. Zásielku si následne môže
objednávateľ vyzdvihnúť na Pošte prislúchajúcej k doručovacej adrese. Komunikácia s
dopravcom je realizovaná prostredníctvom dodávateľa – je možné zásielku sledovať a
reklamovať čas dodania.
Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg.

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady tovaru

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Záručná lehota začína plynúť dátumom
uvedeným na daňovom doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.
Spotrebiteľ je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zistí mechanické
poškodenie obalu balíka, je spotrebiteľ povinný skontrolovať stav zabaleného tovaru a v
prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť
za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu
bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky
(obal balíka nepoškodený), je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom
použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné
uznať.
Spotrebiteľ je povinný preštudovať návod na obsluhu a používanie výrobku a následne sa
týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo
ich častí) spôsobené používaním primeraným povahe výrobku. Dodávateľ nepreberá
zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z
neodborného používania a údržby produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími
udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá
záruka.
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania, alebo obchodu s
daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny
dovozca alebo výrobca.
V prípade, že tovar pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (rozpor s
kúpnou zmluvou), má spotrebiteľ právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného
odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek
kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je realizovateľný,
môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To
neplatí v prípade, ak spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel,
alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia
tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru
alebo ak sa nedokáže opak.
V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to
bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve
prostredníctvom:
opravy
primeraným znížením kúpnej ceny
náhradným dodaním tovaru
odstúpením od zmluvy.
Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od dodávateľa bezplatnú opravu alebo bezplatné
náhradné dodanie spotrebného tovaru.
Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe výrobku
neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou
písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus,
prípadne vrátená už zaplatená suma späť.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste dodávateľa
alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšie, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa
určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto
spôsobom, zaistí opravu dodávateľ.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
Pošlite nám reklamáciu e-mailom na adresu kuzmova@samsonzv.sk, kde uvediete hlavne
obchodný názov výrobku, číslo predajného dokladu (faktúra alebo pokladničný blok) a popis
závady.
Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe . Ak sa
závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskoršie ale do 3 dní od predaja, poskytuje
dodávateľ vlastné riešenie reklamácie – okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto
prípadoch: tovar nie je viditeľne použitý, reklamácia bola vopred nahlásená, daný tovar je
dostupný.
Zašlite výrobok na adresu predávajúceho (viď kontakt dole). Informujte nás o odoslaní
balíka.
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke (nie je nutný pôvodný obalový materiál). K tovaru priložte doklad o kúpe.
Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po doručení
reklamovaného tovaru obdržíte e-mailom reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu
riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Vždy prosím
použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.
K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s tovarom obdržal, hlavne
daňový doklad – pokladničný blok alebo faktúra, záručný list a iné. Tovar je z hygienických
dôvodov na reklamáciu prijatý len štandardne vyčistený. O vybavení reklamácie budete
informovaní e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii
balíka a termíne doručenia.
U zamietnutých reklamácií môžu byť spotrebiteľovi účtované náklady na reklamačné konanie
a manipulačné poplatky.

Zákaznícky servis

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás
prvýkrát, neobávajte sa nás kontaktovať a spýtať sa na hocijakú maličkosť. Budeme radi,
keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope a urobíme maximum pre to,
aby sme Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti elektronického nakupovania. Vaša
spokojnosť je našim cieľom.

Ochrana osobných údajov

Ak ste zákazníkom nášho internetového obchodu, potvrdzujete pri odoslaní objednávky
súhlas s tým, že Vami zadané údaje o Vás a Vašich nákupoch budú nami zhromažďované a
používané. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré
Vaše osobné údaje.
Všetky informácie o Vašej osobe sú použité (v súlade so zákonom č.428-2002 Z.z) iba pre
našu vnútornú potrebu(identifikáciu nakupujúceho) a neposkytneme ich v žiadnom prípade
tretej strane. Potrebujeme ich len k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar,
ku vzájomnej komunikácii a k tomu, aby sme mohli v poriadku doručiť objednaný tovar na
správnu adresu.
Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť
aj adresu doručenia (napr. keď tovar niekomu posielate ako darček).
Osobné údaje zadávané pri registrácii a objednávke:
meno a priezvisko
úplná poštová, prípadne aj fakturačná adresa
telefonický kontakt
adresa elektronickej pošty
Platby za tovar umiestnený vo Vašom nákupnom košíku môžete uhradiť niekoľkými
spôsobmi:
bankovým prevodom na účet,
v hotovosti, pri osobnom odbere tovaru.
Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu
platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú
operáciu. Údaje o Vašich nákupoch na E-Shope – Vaše objednávky – sú archivované dva
roky. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávky tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k možnosti Vašej spätnej kontrole nákupu.
Po expirácii záručnej doby zakúpeného tovaru sú vaše osobné údaje vymazané. Informácie
o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Záverečné ustanovenie

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení
kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy a/alebo manipulačného poplatku. Predajca si
vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. V prípade že odberateľ
nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

 

Obchodné podmienky sú platné od 01.11.2019 do odvolania.

Obchodné meno firmy: Samson – Alena Kuzmová
Miesto podnikania: Sokolská 339/45, Zvolen 960 01
IČO : 33 299 374
DIČ : 1020606334
Registrácia:
Živnostenský register číslo: 611-5821Okresný úrad Zvolen
Štatutárny orgán: Alena Kuzmová
telefón: 0905608772
e-mail: kuzmova@samsonzv.sk
Adresa: Sokolská 339/45
Obec: Zvolen 960 01
Štát: Slovensko
Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93